Shark fishing in Madagascar/ Lov žraloků na Madagaskaru

7. srpna 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Praktika
The village of Andavadoaka lies on Madagascar's south-west coast. The 1,500 Vezo tribes-people who live there are almost entirely dependent on the sea for their livelihood.
Recent estimates show that fishing accounts for 90% of the village's economy.
Each morning almost the entire male population take to the sea in traditional Vezo boats, known as pirogues.
----------------------------------------------------------------
Vesnice Andavadoka leží na jihozápadním pobřeží Madagaskaru. Živobytí 1500 lidí kmene Vezo, kteří tam žijí, je zcela závislé na moři.
Nedávné odhady ukazují, že rybolov tvoří 90% hospodářství této vesnice.
Každé ráno se téměř celá mužská populace vydá na moře v tradičních loďkách lidu Vezo, známých jako pirogy.

Eighteen-year-old Michel Strongoff [wearing a red cap] and his friend Noary, who is seventeen, are shark fishermen. Strongoff left school when he was sixteen and turned to fishing as it was the only way he could see to make money.
Each day they sail around 15km offshore in his brother's boat, Jamelia.
"We fish every day except Sundays and religious festivals," says Strongoff.
--------------------------------------------------------
Osumnáctiletý Michel Strongoff(v červené čepici) a jeho 17letý kamarád Noary jsou lovci žraloků.
Strongoff odešel ze školy když mu bylo šestnáct a dal se na rybolov, v kterém viděl jedinou cestu jak vydělat peníze.
Každý den se plaví zhruba 15 kilometrů od pobřeží v loďi- Jamelia, která patří jeho bratrovi.
"Rybaříme každý den kromě neděl a náboženských svátků," říká Strongoff.
The Vezo have a close relationship with the sea and they are excellent sailors.
"Every Vezo knows how to sail but when there are storms we are all afraid," says Strongoff.
"We're also afraid of sharks. The land is our home, but the sea is the shark's home. If God wants you to die, then the shark will get you.
"But maybe the sharks are scared of us too!" he says, laughing.
----------------------------------------------------------------
Vezo mají velmi blízký vztah k moři a jsou skvělými námořníky.
"Každý Vezo ví jak se plavit, ale když je bouře, všichni se bojíme," říká Strongoff.
"Také máme všichni strach ze žraloků. Země je naším domovem, ale moře patří žralokům. Pokud bůh chce, aby jsi zemřel, potom tě žralok dostane."
"Ale možná, že se nás žraloci také boji," říká a směje se.
The shark nets are left in the water for up to three months but Noary and Strongoff check them every day.
"We decide where to leave the nets by dropping 100m long weighted line over the side."
"If it makes a sharp sound on the bottom then it's rock. What we want is a place where the weight makes a soft sound which means a sandy bottom.
"That's the best place for sharks."
------------------------------------------------
Žraločí sítě zůstávají ve vodě až tři měsíce, ale Noary a Strongoff je kontrolují každý den.
"Kde necháme sítě se rozhodneme tak, že přes bok spustíme 100 metrů dlouhý a těžší okraj sítě."
"Pokud slyšíme ostrý zvuk na dně, pak je to skála. Co chceme je místo, kde ta váha vydává měkký zvuk, který znamená písčité dno."
"To je to nejlepší místo pro žraloky."
They have caught a juvenile hammerhead shark.
"Most of the sharks we catch are small," says Noary, "but sometimes we catch a big one, maybe 2.5m long."
They don't just catch sharks however. Other fish and even turtles get caught in the net.
"The Vezo see turtle meat as a gift from the Gods," says marine biologist Volanirina Ramahery, who works in Andavadoaka. "Although turtle fishing is illegal here it is difficult to stop because you can't change people's attitudes."
-----------------------------------------------
Chytili mladého žraloka kladivouna.
"Většina žraloků, které chytíme jsou malí," říká Noary, "ale někdy chytíme velkého, možná dva a půl metru dlouhého."
Přesto neloví pouze žraloky. Do sítě se chytí i jiné ryby a dokonce i želvy.
"Vezo považují želví maso za dar od bohů," říká mořský biolog Volanirina Ramahery, který
pracuje v Andavadoaka. "Ačkoliv je tady lov želv ilegální, je těžké ho zastavit, protože nemůžete změnit lidské přístupy."
Back on dry land the shark meat is salted and hung out to dry in the sun.
"We can sell it at US$1 per two kilos," says Strongoff.
"Some of it we keep ourselves, but I really don't like eating it because it smells so horrible."
----------------------------------------------------------
Zpátky na suché zemi je žraločí maso nasoleno a vyvěšeno na slunci.
"Můžeme ho prodat dvě kila za 1 US dolar," říká Strongoff.
"Něco si ponecháme pro sebe, ale já ho vážně jím nerad, protože to tak příšerně smrdí."
The real money from shark fishing is made from the fins, which are sold to the Asian market.
A kilogram of the highest grade of shark fin can be sold for as much as US$100.
"Sometimes we can make US$100 dollars in a week," says Strongoff, "but the man who owns the shark net takes a third of the money. The rest is split between
the five crew members."
The average daily wage in Madagascar is less than a dollar a day.
-----------------------------------------------------
Skutečné peníze z rybolovu žraloků jsou v ploutvích, které se prodávají na asijský trh.
Kilogram žraločí ploutve největší kvality se dá prodat až za 100 US dolarů.
"Někdy vyděláme 100 US dolarů za týden," říká Strongoff, "ale ten kdo vlastní síť bere třetinu z těchto peněz. Zbytek je rozdělen mezi pět členů posádky."
Průměrná denní mzda na Madagaskaru je méně než dolar na den.
Because the sea is so important to the Vezo, many start sailing early. "I started fishing when I was sixteen," says Strongoff.
"But some 10-year-old boys are already working on fishing boats. Before that we get given little model pirogues which are made in the village. It helps children learn about sailing."
------------------------------------------------------
Protože moře je pro Vezo tak důležité, mnoho z nich začne plachtit brzy. " Já začal rybařit v šestnácti," říká Strongoff.
"Ale někteří 10letí chlapci už pracují na svých rybářských loďkách. Ještě předtím dostaneme modely pirog, které se vyrábí ve vesnici. Pomáhá to dětem naučit se o plachtění.

Andavadoaka is 200km from the nearest big town, meaning that spares are virtually impossible to find. Instead Strongoff makes running repairs to the nets.
"Shark fishing isn't a good job because I can't save any money. I don't want to do this forever, I want to find another job so I can improve my life."
"The best would be to find a job on the land, but until then the sea is always here."
-----------------------------------------------
Andavadoaka je 200 kilometrů od nejbližšího velkého města, což znamená, že je téměř nemožné najít práci. Namísto toho je Strongoff aktivní v opravování sítí.
"Lov žraloků není dobrá práce, protože tak nemůžu našetřit žádné peníze. Nechci to dělat napořád. Chci si najít jinou práci, abych mohl zlepšit svůj život."
"Nejlepší by bylo najít si práci na souši, ale do té doby je tady pro mě stále moře."
Andavadoaka's marine resource is under threat from factors like climate change and over-fishing.
The village operates protected areas to allow fish stocks to replenish but commercial trawlers often ignore these restrictions. This is a major concern for the community because, as Strongoff puts it, "the sea is the most important thing in the world for the Vezo. For most of us, it's our only source of income."
-----------------------------------------------------
Mořské přírodní zdroje vesnice Andavadoaka jsou nyní v ohrožení faktorů změn klimatu a nadmíry rybolovu.
Vesnice řídí chráněné oblasti, aby tak umožnili znovuobnovení ryb, ale komerční traulery(*velké lodě s vlečnou sítí) tato omezení často ignorují. A tento problém zůstává hlavní obavou pro místní komunitu. Jak říká Strongoff, "Moře je pro Vezo ta nejdůležitější věc na světě. Pro většinu z nás je to jediný zdroj příjmu."
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Natty Natty | Web | 7. srpna 2009 v 7:04 | Reagovat

Ahojky - nádherný článek, obdiv patří těmto mladým chlapcům, ale je pravda, že tak je to životem dáno - je to způsob přežití o kterém my nemáme ani potuchu, jdeme, koupíme, sníme  :-D oni, jedou, plavou, loví, uloví, zpracují, prodají a pak teprve jedí - to je rozdíl mezi civilizovaným světem a rozvojovými zeměmi  :-( někdy by i nám prospělo pár týdnů jejich života... když tak na ty chlapce koukám, nevidím žádný tuk, ale pěkně vypracované svalnaté tělíčka  :-D  :-D  :-?

2 ViK ViK | 7. srpna 2009 v 13:30 | Reagovat

Natty to řekla hezky. Taky jsem si všiml těch svalnatých těl, za nimiž ovšem nestojí posilovna a posilující přípravky, ale tvrdá práce a dřina za účelem vydělat si na živobytí a přežít.

3 Jitka Jitka | Web | 7. srpna 2009 v 15:00 | Reagovat

Mají těžký život, ale možná o to šťastnější v sepětí s mořem a přírodou. :-)

4 Ivana Ivana | Web | 9. srpna 2009 v 10:00 | Reagovat

Moc zajímavý článek a souhlasím s předchozími komentáři,opravdu by si to naše mládež měla zkusit,pro ně je všechno samozřejmost.....

5 martin martin | E-mail | 22. prosince 2009 v 23:21 | Reagovat

ahoj muzete mi nekdo poslat nejaky tip,nebo webovou adresu,kde bych mohl jet na tydeni pobyt a pritom si chytit i taky nejakeho zraloka??

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama