Return to war? / Návrat k válce?

15. července 2009 v 6:00 | WhiteShadow |  Zajímavosti
More people have been killed in South Sudan than Darfur in recent months.
V posledních měsících bylo v jižním Sudánu zabito více lidí než v Darfuru.

In almost every bed in Ward Two of Nasir hospital in South Sudan, there lies a patient with a bullet wound.
"I was hit in my leg, when the soldiers started firing," said Wiyual Chol, shot like many during a recent outbreak of fighting in Upper Nile state.
"I want to walk again, but it hurts," he adds, struggling to sit up from his simple string bed.
Mr Chol is lucky - the treatment here is good, and many in the hospital took bullets in worse places than a leg. Others lie with dressings plugging holes in their head or belly.
There have been a string of recent clashes in the south. The United Nations say that more have died in the south in recent months from violence than in the war-torn western region of Darfur.
Some warn that the clashes are not simply localised battles, but rather a step back towards the bloody conflict out of which the region is only just emerging. Many fear for the stability of the 2005 peace deal that ended Sudan's 22-year long north-south civil war, in which some 2 million people died.
Long-time rivals
Mr Chol was wounded during an attack on a river convoy of some 30 boats carrying UN food aid to a remote region cut off by road owing to annual rains.
The food was intended for some 19,000 displaced people of the Lou branch of the Nuer people, in desperate need of food for weeks in the town of Akobo, after fleeing separate fighting.
But barges with food had to pass Nasir, home of the Lou's long-time rivals, the Jikany branch of the Nuer.
Anger is high after Lou fighters massacred 71 people in the Jikany village of Torkech in May, and the sight of supplies going to their enemy caused fury.
Fuelled by rumours that arms were also hidden on boats following those with UN aid, men like Mr Chol formed a force of several hundred Jikany gunmen to ambush the flotilla soon after leaving Nasir.
The aid convoy's 150-strong military escort provided little match for the attackers, who sank at least three boats and looted more than 700 tonnes of grain.
Officials say some 60 soldiers died, but no-one knows how many others were killed.
Historic enmity
Clashes between rival groups in the south have taken place for generations, over resources, land or livestock.
But these well-planned attacks are no simple disputes over stolen cattle.
Women and children are now also deliberately targeted - something elders say never happened in the past.
Further down the hospital ward, several young women recover from a Lou attack on their village of Torkech last month, a short distance outside Nasir.
"They attacked us at night, coming from all sides when we were sleeping," said 22-year-old Nyachiew Gatbel, cradling her young baby.
"They fired the guns everywhere, and they shot me in the leg."
The small team in the hospital, run by aid agency Medecins Sans Frontieres, are exhausted coping with the influx of casualties.
The simple brick and tin-roof hospital, a former missionary station built in the 1930s, is the only effective health care for miles around.
But the hospital is already running at double its official capacity, as it struggles to also cope with everyday cases in the grossly underdeveloped south: malnutrition, malaria, diarrhoea and pneumonia.
"We treated 33 for gunshot wounds following the attack on the boats," said Sebastian Lawrenz, the hospital's surgeon.
"In May we treated 54 after the attack at Torkech; what is tragic is that almost all were women and children, and the youngest was just two months old."
Fractious unity
The violence comes at a critical time for Sudan, as tensions grow in the north-south unity government.
Elections are due in April 2010, the first chance to vote for many in decades.
After that, a 2011 independence referendum is due for the south, which many believe will see Africa's biggest nation split fully in two.
But distrust remains high between north and south, still divided by the religious, ethnic, ideological and cultural differences over which the civil war was fought.
Southern politicians claim the northern government in Khartoum wants to ferment southern divisions to scupper an independence vote.
They claim Khartoum wants to seize control of southern oil fields that lie along their shared border.
Some accuse the north of backing proxy militias it once supported in the civil war.
Southern President Salva Kiir says he is "convinced beyond any doubt" that the fighting is the work of "outside forces".
"They are designed by the enemies of peace," Mr Kiir said in early June, calling it a "diabolical strategy" to portray southerners as a people unable to govern themselves.
But rivalries such as those in Upper Nile, a region already awash with weapons, need little encouragement to spark fresh conflict.
Northerners shrug off the accusations, claiming southern politicians want to shift the blame for their failure to establish peace and restore security.
They accuse the southern government of squandering millions of dollars from its share of Sudan's oil meant to develop the war-ravaged region, and argue that the south's former rebel army has often exacerbated clashes rather than calm them.
On the wide plains dotted with cattle outside Nasir, tired looking women and hungry children gather beside a cluster of thatch huts. Their village was burned down in fighting as soldiers retaliated against those who launched the boat attacks.
Who is really responsible for the violence, and what lies ahead for Sudan, is unclear.
However, if the past is anything to go by, it will be the most vulnerable who once again suffer most.
Related links:
---------------------------------------------------------------------------------------------
V posledních měsících bylo více lidí zabito v jižním Sudánu než v Darfuru.
Na téměř každém lůžku v druhém oddělení nemocnice v Nasir v jižním Sudánu, leží pacient se střelným zraněním.
"Byl jsem zasažen do nohy když vojáci začali střelbu," řekl Wiyual Chol, postřelený jako mnoho dalších během vypuknutí bojů v zemi Horního Nilu.
"Chci zase chodit, ale bolí to," dodává, snažíce se postavit z jednoduchého provazového lůžka.
Pan Chol má štěstí - léčba je tady dobrá a mnoho pacientů bylo zasaženo do horších míst než je jen noha. Jiní leží s obvazy, zakrývajícími jim díry v hlavě či břichu.
Na jihu dochází k sérii čerstvých střetů. OSN tvrdí, že více lidí zahynulo v posledních měsících kvůli násilí na jihu než ve válkou rozervaném západním regionu Darfuru.
Někteří varují, že tyto střety nejsou čistě lokální boje, ale spíše se jedná o krok zpět ke krvavému konfliktu, z kterého se tento region teprve vzpamatovává. Mnozí se obávají o stabilitu mírové dohody z roku 2005, která ukončila 22 let trvající občanskou válku jihu proti severu, v níž zahynuly 2 miliony lidí.
Dlouholetí protivníci
Pan Chol byl zraněn během útoku na říční konvoj, sestávající ze 30 lodí s nákladem potravinové pomoci OSN pro vzdálený region, odstřižený od silnice každoročními dešti. Jídlo bylo zamýšleno pro 19000 vystěhovaných lidí z větve Lou - lidu Nuer, kteří ho akutně potřebovali poté co uprchli separátním bojům a strávili týdny ve městě Akobo.
Ale nákladní říční lodě musely projet městem Nasir, domovem dlouholetých nepřátel větve Lou. Jedná se o větev Jikany lidu Nuer. Atmosféra je na spadnutí poté, co bojovníci Lou v březnu zmasakrovali 71 lidí v jikanské vesnici Torkech a vidina zásob, putujících k jejich nepříteli
vyvolala vztek.
Hnáni řečmi o zbraních, které měly být ukryté na lodích, následujících za těmy s pomocí OSN, muži jako pan Chun utvořili sílu několika set ozbrojenců Jikany, aby přepadli flotilu, která měla brzy opustit Nasir.
Humanitární konvoj, eskortovaný 150 vojáky, byl jen slabým protivníkem pro tyto útočníky, kteří potopili alespoň 3 lodě a uloupili 700 tun obilí. Vládní činitelé říkají, že zahynulo 60 vojáků, ale nikdo neví kolik dalších bylo zabito.
Historické nepřátelství
Ke střetům mezi znepřátelenými skupinami dochází už po generace kvůli přírodním zdrojům, půdě a hospodářským zvířatům.
Ale tyto velmi plánované útoky nejsou pouhé spory kvůli dobytku.
Teď se úmyslně i děti a ženy stávají cílem, o čemž starší říkají, že se nikdy v minulosti nedělo.
Dále se v nemocničním oddělení léčí několik žen z útoku Lou minulého měsíce na jejich vesnici Torkech, nedaleko městečka Nasir.
"Zaútočili na nás v noci když jsme spali ze všech stran," řekla 22letá Nyachiew Gatbel, kolebajíce své malé dítě.
"Stříleli všude a zasáhli mě do nohy."
Malý nemocniční tým, provozovaný humanitární agenturou Medecins Sans Frontieres je vyčerpán snahou vypořádat se s přísunem raněných.
Prostá cihlová nemocnice s plechovou střechou, postavená v 30. letech původně jako misijní stanice, je jedinou efektivní zdravotnickou péčí na míle daleko.
Tato nemocnice už teď běží na dvojnásobek své oficiálně uváděné kapacity, vypořádávajíce se s každodenními případy značně zaostalého jihu: podvýživa, malárie, průjem a zápal plic.
"Po útoku na ty lodě jsme ošetřili 33 střelných zranění," řekl Sebastian Lawrenz, nemocniční chirurg.
"V květnu jsme ošetřili 54 lidí po útoku na Torkech. Tragické na tom je, že většina z nich byly jen ženy a děti a nejmladší oběť měla pouhé dva měsíce."
Vzpurná nejednotnost
Násilí přichází v kritickém čase pro Sudán, jelikož roste napětí ve společné vládě Severu a Jihu.
Volby mají proběhnout v dubnu 2010, pro mnohé to tak bude první šance volit po celých desetiletích.
Poté v roce 2011 má referendum rozhodnout o nezávislosti jihu, které podle mnohých povede k rozdělení největší africké země na dva státy.
Ale nedůvěra mezi Severem a Jihem zůstává vysoká, rozděleni náboženskými, etnickými, ideologickými a kulturními rozdíly, kvůli kterým došlo k občanské válce.
Politici Jihu tvrdí, že vláda Severu v Khartoumu chce znesvářit části Jihu, aby tak zmařila hlasování o nezávislosti. Tvrdí, že vláda v Khartoumu se chce chopit moci nad jižanskými ropnými polemi, které leží podél jejich společné hranice. Někteří také obviňují Sever z podpory zastoupených milicí, které podporoval už v době občanské války.
Jižanský prezident Salva Kiir říká, že je "přesvědčen mimo jakoukoli pochybnost," že tyto boje jsou prací "vnějších sil".
"Jsou plánovány nepřáteli míru," řekl Kiir na začátku června a nazval tyto snahy "ďábelskou strategií", která má vyobrazit Jižany jako lidi, neschopné si sami vládnout.
Ale tato rivalita na Horním Nilu, v regionu vždy zaplaveném zbraněmi, potřebuje jen velmi málo na to, aby zažehla nový konflikt.
Seveřané tato obvinění ignorují, tvrdíce, že jižanští politici na ně chtějí převést vinu za jejich selhání nastolit mír a bezpečnost. Obviňují jižanskou vládu z promrhání miliónů dolarů ze svého podílu na sudánské naftě, které měly být použity na rozvoj válkou zdevastovaného regionu a argumentují tím, že jižanská, dříve povstalecká armáda střety často akcelerovala namísto aby je utišila.
Na širých pláních, posetých dobytkem, na okraji městečka Nasir se shromažďují unaveně vypadající ženy a hladové děti vedle shluku doškových chýší. Jejich vesnice byla vypálena vojáky v odvetných bojích proti těm, kteří spustili onen útok na říční lodě.
Kdo je opravdu zodpovědný za toto násilí a co čeká Sudán, zůstává nejisté. Nicméně, jestli dáme na minulost, budou to zase ti nejzranitelnější, kteří budou trpět nejvíce.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Do you think that splitting Sudan in two countries can bring peace?

Yes, I do
No, I don´t
There must be another way

Komentáře

1 Slávek Slávek | Web | 15. července 2009 v 22:47 | Reagovat

tohle není jen problém Sudánu, je to problém celé Afriky..nepřátelství mezi jednotlivými kmeny..tohle nepřátelstřví sice panuje od nepaměti, ale koloniální politika ho dovedla až ad absurdum, hrstka "bílých" dokázala zmanipulovat masy černých a vyvolat mezi nimi vražednou nenávist..my, civilizovaní, si rádi hrajeme na Boha a určujeme, kdo je dobrý a kdo špatný..abychom za pár let svou "přízeň" otočili o 180 stupňů..podle toho, jak se nám to hodí:-(

2 Dáša Dáša | Web | 19. července 2009 v 23:15 | Reagovat

Dost často říkám, že jsem se mohla narodit na lepším místě. Ale když čtu tohle, tak musím uznat, že jsem se narodila na docela dobrém místě...

3 ileana ileana | Web | 26. července 2009 v 20:40 | Reagovat

Myslím, že rozdělení Súdánu by mohla být chyba...teď jsou sice občasnké války, ale vláda jako taková je jedna. I když je tam určitě plno silně nepřátelských frakcí - kdyby se jih a sever rozpojil, ti agresivnější by získali vlastní suverenitu a sousedy by podle mě stejně vojensky napadli. A tentokrát by s tím nic nemohla udělat ani jednotná vláda ( o které netvrdím, že tam teď je).

Trochu zmatené, ale myšlenka snad byla pochopena.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama